Hauptnavigation | Inhaltsbereich | Seitenfunktionen
Volltextsuche
Standort:


Inhaltsbereich

Šťastný ten, kdo zde žije

Kostnice u Bodamského jezera: podařená kombinace tradice a moderny


Které jiné mĕsto v Nĕmecku má tak krásnou polohu jako Kostnice? Od kterých jiných břehů se nám otvírají přes vodní hladinu tak romantické pohledy a perspektivy na Alpy, Säntis, Hegau a Švýcarsko? Jedinečná poloha tohoto mĕsta na třech vodních plochách - Obersee, Überlinger See, Seerhein - dĕlá z Kostnice atraktivní cíl nejen pro návštĕvníky mĕsta.

I mnoho kostnických občanů tráví svou dovolenou doma. „Tady u jezera je tak hezky, že se nám ani nechce jezdit jinam“, říkají mnozí stále častĕji.


Kvalita života v Kostnici není ale podmínĕna pouze její jedinečnou polohou na jezeře. Šťastný ten, kdo zde žije: toto „historické mĕsto s mladým srdcem“ nabízí občanům, kteří v nĕm žijí, rozmanité a živoucí zázemí s příkladnou infrastrukturou v mnoha oblastech, jako např. dĕtské školky, zdravotní péče, veřejná doprava, nabídka kulturních a zábavných středisek pro mladé i starší občany. Správní orgány a mĕstská rada pro to vytvořily do budoucna svou dalekozrakou a rozvážnou politikou mĕstského rozvoje v posledních desetiletích nezbytné podmínky.

 

Mĕsto a kultura


Představení mĕstského divadla - jediného divadelního tĕlesa kolem jezera - lákají do Kostnice návštĕvníky ze širokého okolí. Pozvání na festivaly doma i v cizinĕ a zájem médií potvrzují angažovanou a vysoce hodnotnou práci divadla, která se obrací k divákům všech generací se zájmem o kulturu. Jedinečná je také Südwestdeutsche Philharmonie, která má své sídlo v Kostnici. Kolem sta koncertů v roce absolvuje tento 56-členný orchestr a tím se řadí k nejvýznamnĕjším reprezentantům kulturního života v celé oblasti Bodamského jezera. Místem komunikace se stalo Kulturní centrum u Münsteru, otevřené v kvĕtnu 1998. Zde se nachází ve velkoryse řešených prostorách mĕstská knihovna, Galerie Wessenberg a Lidová univerzita /VHS/. K tĕmto mĕstským kulturním zařízením se řadí mnoho dalších privátních kulturních iniciativ a spolků, sdružení občanů, kteří se aktivnĕ a tvořivĕ podílejí na kulturním životĕ mĕsta a tím potvrzují, že kultura není jen vĕcí pro všechny, ale že má být i vĕcí všech.

Velmi obdivuhodná je konečnĕ i mnohostranná nabídka muzeí, která zde vznikla. Rosgartenmuzeum v centru mĕsta, jedno z nejstarších muzeí v Bádensku-Württembersku, ukazuje exponáty kulturní a umĕlecké historie mĕsta a celé oblasti. Tisíce návštĕvníků, mezi nimi především hosté z České republiky, zavítají ročnĕ do Husova muzea. Archeologické muzeum vystavuje na ploše kolem 3000 m2 výsledky archeologického výzkumu v zemi od r. 8000 před Kr. až do 17. století. Od roku 1999 je Kostnice bohatší o další velkou atrakci:
Sea Life Centre, nabízející návštĕvníkům pohled do hlubin moří, jezer, řek i potoků s jejich obyvateli. Ve stejné budovĕ přímo u jezera našlo svůj domov Naturmuseum /Přírodní muzeum/. Středem jeho moderní prezentace je Bodamské jezero.

 

Mĕsto vzdĕlanosti


Vedle kultury jsou vĕda, výzkum, školství a výuka oblastmi, které mají v Kostnici velký význam. S univerzitou a vysokou odbornou školou /Fachhochschule/ se Kostnice může chlubit dvĕma vzdĕlávacími zařízeními s velmi dobrou povĕstí, která sahá až za hranice celé oblasti.

Obĕ vysoké školy fungují jako vĕdecká a inovační střediska pro celý kraj. To neplatí jen teoreticky. V mnoha projektech se daří spojit vĕdu s praxí. Řada podniků v Kostnici i v okolí se mohlo rozvíjet jen díky vysoké kvalifikaci a podpoře dorostu a díky kompetentním partnerům ve vĕdĕ a výzkumu.

 

Mĕsto obchodu


Duch inovace, který zavítal v posledních letech do středovĕkých uliček mĕsta, umožnil Kostnici prezentovat se jako atraktivní mĕsto obchodu. Především pro firmy z oblasti nových technologií - biotechnologie, komunikace, solární energie a služeb - se Kostnice stala vysoce zajímavým stanovištĕm, kde se tyto firmy vzájemnĕ doplňují, prolínají a spolupracují. Tři firmy svĕtového významu mají své sídlo v Kostnici: Siemens vyváží poštovní automatizační techniku do celého svĕta. Nycomed je špičkovou firmou na poli farmacie a biotechnologie. Dentsply De Trey GmbH patří k Dentsply International, svĕtovĕ nejlepšímu koncernu na výrobu potřeb pro zubní lékařství. Stále častĕji se daří mladým kreativním podnikatelům přinést na trh inovační výrobky.

Kostnice je v neposlední řadĕ významným mediálním centrem - nejen noviny Südkurier, ale i další nakladatelství a agentury potvrzují již desítky let, že Kostnice je důležitým mediálním regionálním střediskem.

Mĕsto Kostnice se snaží angažovanou podporou dále rozšířit ekonomickou sílu mĕsta. Cílem je zvýšit atraktivitu mĕsta pro nové investice. Důležitým článkem této snahy je podpora mladých podnikatelů při zakládání firem v oblasti nových technologií.

Pro obyvatele celé oblasti je Kostnice atraktivním nákupním a zábavním centrem s diferencovaným maloobchodem v centru a nákupními středisky na periférii.

Od jara 2004 se Kostnice může chlubit velkým a atraktivním nákupním střediskem celého regionu - Lago Shopping Center. Významným ekonomickým faktorem pro obchod, gastronomii a hotely je turismus.

 


Ende Inhaltsbereich